BLOG

Facebook oglasavanje

Facebook se mijenja: ?ta to zna?i za Va?u kompaniju?

Pro?le sedmice, Facebook je najavio da ?e uskoro promijeniti algoritam kako bi prioritizovao sadr?aj koji je “zna?ajan” za korisnike. Objave koje spadaju u ovu kategoriju su one koji posti?u ve?i engagement – ve?i broj lajkova, komentara i dijeljenja. (more…)

Instagram oglasavanje podgorica

Oblici i prednosti Instagram Pla?enog Ogla?avanja

Sa preko 700 miliona aktivnih korisnika, Instagram se nalazi me?u vode?im dru?tvenim medijima. Samo u toku posljednjih godinu dana broj aktivnih korisnika Instagram-a se pove?ao za skoro 50%. Drugim rije?ima, u pitanju je dru?tvena mre?a sa ogromnim potencijalom za marketing. (more…)

AdWords Ogla?avanje

10 razloga zbog kojih bi Va? biznis trebao da koristi Google AdWords ogla?avanje

Kada potencijalni kupac tra?i proizvod, uslugu, informaciju ili bilo ?ta drugo, najvjerovatnije ?e potra?iti rje?enje na Google-u. AdWords mu omogu?ava da Vas na?e ?ak iako Va? sajt mo?da nije potpuno optimizovan. Pogotovo za male i srednje biznise, ovaj alat mo?e biti veoma uspje?an metod privla?enja kupaca i marketiranja Va?ih proizvoda/usluga. (more…)

Optimizacija sajta - SEO

Optimizacija sajta za pretra?iva?e – SEO

?ta je SEO? SEO je disciplina marketinga koja se fokusira na pove?anu vidljivost organskih (nepla?enih) rezultata pretrage na pretra?iva?ima. SEO obuhvata i tehni?ke i kreativne elemente koji su potrebni za pobolj?anje pozicije na rezultatima pretrage, pove?anje broja posjetilaca i svijesti o kompaniji na Internetu. (more…)

私人影视,私人影视高清在线