10 razloga zbog kojih bi Va? biznis trebao da koristi Google AdWords ogla?avanje

AdWords Ogla?avanje

10 razloga zbog kojih bi Va? biznis trebao da koristi Google AdWords ogla?avanje

Kada potencijalni kupac tra?i proizvod, uslugu, informaciju ili bilo ?ta drugo, najvjerovatnije ?e potra?iti rje?enje na Google-u. AdWords mu omogu?ava da Vas na?e ?ak iako Va? sajt mo?da nije potpuno optimizovan. Pogotovo za male i srednje biznise, ovaj alat mo?e biti veoma uspje?an metod privla?enja kupaca i marketiranja Va?ih proizvoda/usluga. U nastavku teksta navodimo 10 razloga zbog kojih bi Va? biznis trebao da koristi Google AdWords ogla?avanje.

 1. Google AdWords Vam omogu?ava da do?ete do Va?ih kupaca u onom trenutku kada oni ?ele Va? proizvod/uslugu

Svaki biznis, bez obzira na veli?inu, bi ?elio da se na?e na vrhu rezultata pretrage. Doprijeti do kupaca ba? u onom trenutku kada su oni zainteresovani za Va?e proizvode je veoma profitabilno. Zahvaljuju?i velikoj konkurenciji i vremenu koje je potrebno da bi se novija ili manja kompanija na?la na vrhu rezultata pretrage, za ove kompanije je Google AdWords najbr?i na?in da budu kompetitivne.

 1. AdWords Vam omogu?ava da sa sigurno??u doprete do lokalnih kupaca

AdWords Vam omogu?ava targetiranje na lokalnom nivou. To zna?i da, ako ste na primjer lokalni restoran, hotel ili regionalna kompanija, mo?ete da vr?ite geografsko targetiranje i ne tro?ite novac na ogla?avanje van Va?e regije.

 1. AdWords Vam omogu?ava da prika?ete Va?u lokaciju potencijalnim kupcima

Koriste?i ostale Google servise u kombinaciji sa AdWords-om, mo?ete da prika?ete mapu do Va?eg biznisa u oglasu. ?to vi?e olak?ate potencijalnim kupcima da do?u do Vas, vi?e njih ?e postati kupci Va?ih proizvoda/usluga.

 1. Google AdWords Vam omogu?ava da prika?ete Va?e kontakt informacije

AdWords ima specijalne alate preko kojih mo?ete pobolj?ati oglase dodavanjem Va?eg broja telefona, adrese, linka za preuzimanje aplikacije, recenzija i mnogo drugih korisnih informacija. Na primjer, restoran mo?e prikazati svoju adresu na mapi i linkove ka meniju ili drugim stranicama sajta.

 1. AdWords Vam omogu?ava da ciljate veoma odre?ene pretrage

Istra?ivanje klju?nih rije?i je jedna od najbitnijih faza kreiranja AdWords kampanje. Od istra?ivanja i planiranja zavisi i sam uspjeh Va?e kompanije na ovoj platformi.

 1. Google AdWords Vam omogu?ava da radite Retargeting

Ukoliko imate optimizovan sajt i Google Analytics nalog, podaci iz tog naloga se mogu koristiti za pobolj?anje uspjeha Va?ih AdWords kampanja. To se vr?i kroz targetiranje ljudi koji su ve? posjetili Va? sajt i time izrazili interesovanje ka onome ?to nudite.

 1. AdWords Vam omogu?ava da odaberete i optimizujete gdje se Va?i oglasi prikazuju

Google ima mnogo partnera za ogla?avanje, koji uklju?uju razne blogove i platforme koje su idealne za targetiranje tr?i?ne ni?e. Mo?ete pratiti rezultate i prestati da se ogla?avate na sajtovima koji ne daju rezultate koje ste o?ekivali.

 1. Google AdWords Vam omogu?ava da dobijete mjerljive rezultate

AdWords Vam daje mno?tvo prilagodljivih opcija za pra?enje rezultata. Mo?ete pratiti rezultate i njihove uticaje na:

 • Povrat na investiciju (ROI)
 • Posjete Va?em sajtu
 • Svijest o kompaniji
 • Prodaju i prihode
 1. AdWords Vam omogu?ava da kontroli?ete svoj bud?et

Za razliku od tradicionalnog ogla?avanja gdje platite fiksnu sumu kad god ?elite da se ogla?avate, AdWords ogla?avanje mo?ete da promijenite ili prekinete u bilo kom trenutku. To zna?i da ukoliko se jedan oglas bolje poka?e, mogu?e je pove?ati bud?et za taj oglas ili zaustaviti oglas koji ne donosi ?eljene rezultate.

 1. Google AdWords Vam omogu?ava da kontinuirano pobolj?avate svoje rezultate

Dok tradicionalno ogla?avanje ne pru?a adekvatne izvje?taje o povratu na investiciju, ovakvi izvje?taji su sastavni dio Google AdWordsa. Tako?e je vrlo po?eljno ?esto mijenjati tekst i bud?ete oglasa kako bi se postigli bolji rezultati.

Google AdWords je jedan od najboljih alata za pove?anje prodaje, pove?anje broja posjetilaca sajta i ogla?avanje potencijalnim kupcima. U Crnoj Gori je ovaj alat jo? uvijek relativno nezastupljen i zahvaljuju?i niskim cijenama ogla?avanja i slaboj konkurenciji predstavlja ogromnu priliku za biznise koji po?nu da ga primjenjuju. Kontaktirajte nas i iskoristite priliku da steknete prednost u odnosu na konkurenciju.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线