5 trendova u Digitalnom Marketingu na koje bi trebalo da obratite pa?nju u 2018. Godini

5 trendova u Digitalnom Marketingu na koje bi trebalo da obratite pa?nju u 2018. Godini

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo mnogih nevjerovatnih promjena na polju digitalnog marketinga. Vi?e se ne mo?e pore?i zna?aj AdWords ogla?avanja i content marketinga kao i neophodnost SEO optimizacije za uspjeh biznisa. Na sve to jak uticaj ima i izuzetan porast broja ljudi koji Internetu pristupaju preko svojih mobilnih ure?aja.

Ove promjene su u?inile da ve? du?e vrijeme nije dovoljno za kompaniju bilo koje veli?ine da se osloni isklju?ivo na osnovni web sajt i Facebook stranicu kao sredstva ogla?avanja i marketinga na Internetu (mada su i oni neophodni faktori uspjeha). U nastavku pi?emo o trendovima u digitalnom marketingu koji Vam mogu pomo?i da podignete poslovanje na vi?i nivo u 2018 godini.

  1. Integracija marketing aktivnosti u skladu sa ciklusom kupovine.

Uzimaju?i u obzir pove?anje kompleksnosti digitalnog marketinga i marketinga uop?te, tehnike poput analize faze u procesu kupovine i razli?itih tipova kupaca dobijaju na va?nosti pri formiranju marketing komunikacije namijenjenje modernom kupcu.

Moderni pristup digitalnom marketingu mora podrazumijevati prioritizaciju i integrisanje cijelog spektra marketing komunikacije i iskustva kako bi se kupcima olak?ala kupovina kroz tehnike poput retargetiranja i personalizovanih poruka.

  1. Uvo?enje personalizacije u iskustvo kupaca.

Kako bi se obezbijedila relevantnost i responzivnost, web sajt personalizacija sve ve? du?e vrijeme primjenjuje u nekim ecommerce sektorima poput maloprodaje, turisti?kih agencija i fininsijskih usluga.

U posljednje vrijeme na tr?i?tu su se pojavile opcije koje manje ko?taju i nude vi?e vrsta rje?enja za peronalizaciju. Postoje mnoge vrste web personalizacije, od onih koje su integrisane sa sadr?ajem do onih integrisanih u analiti?ka rje?enja ili samostalne Software as a Service opcije za personalizaciju.

  1. Kori?tenje video sadr?aja u ciklusu kupovine.

Popularnost video sadr?aja ubrzano raste zahvaljuju?i dru?tvenim medijima. Youtube se nekada smatrao drugim najve?im pretra?iva?em. Me?utim, novi podaci pokazuju da je Youtube popularniji od Google pretrage zahvaljuju?i rastu?em broju korisnika iz mjeseca u mjesec.

  1. Kreiranje sve ve?e koli?ine sadr?aja – Content Marketing

Video je samo jedna vrsta sadr?aja kog nudite kupcima. Da bi kompanija u 2018. godini odr?ala i pobolj?ala svoju poziciju na tr?i?tu, neophodno je redovno praviti kvalitetan sadr?aj koji ?e biti koristan i zanimljiv ciljnom tr?i?tu i plasirati ga adekvatnim kanalima.

  1. Integrisanje marketinga na pretra?iva?ima (Search Engine Marketing – SEM) u marketing aktivnosti.

Marketing na pretra?iva?ima je ubjedljivo najbolji digitalni kanal prodaje. Dru?tvene mre?e ve? dugo vremena kaskaju u tom pogledu, uprkos popularnosti koju imaju me?u kupcima.

U mnogim sektorima dru?tvene mre?e mogu poslu?iti za promociju i izgradnju svijesti o brendu, ali u pogledu povrata na investiciju i obim prodaje ne mogu se porediti sa marketingom na pretra?iva?ima. Google AdWords je trenutno najpopularnija (i najinovativnija) platforma za ovaj vid marketinga, pogotovo od ovogodi?njeg uvo?enja ECPC biddinga i Smart Display kampanja.

Uprkos tome ?to je do nedavno ovaj vid marketinga bio slabo zastupljen na na?im prostorima, sve vi?e kompanija koristi priliku da se pozicionira na pretra?iva?ima prije nego ?to konkurencija otkrije rezultate koje marketing na pretra?iva?ima donosi. Smatra se da ?e popularnost ovog tipa marketinga rasti ubrzano na na?im prostorima i za nekoliko godina dosti?i popularnost marketinga na dru?tvenim mre?ama.

 

Svi ovi trendovi ?e doprinijeti da u novoj godini digitalni marketing bude jo? zna?ajniji za sve koji ?ele da ostanu relevantni i ostvare uspjeh na tr?i?tu. Ukoliko ?elite da Va? biznis posluje jo? bolje u 2018., kontaktirajte nas i na?i stru?njaci digitalnog marketinga ?e Vam pomo?i da Va?e poslovanje podignete na vi?i nivo.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线