6 u?asnih marketing gre?aka koje treba izbje?i

7 marketing gresaka

6 u?asnih marketing gre?aka koje treba izbje?i

Skupe gre?ke mogu o?tetiti va? biznis. U?inite uslugu sebi i svojim kupcima/klijentima i dobro razmislite o sljede?im stavkama kada je u pitanju marketing strategija va?e firme.

Marketing aktivnosti su raznovrsnije nego ikada do sada sa velikim brojem marketing stategija za svaku vrstu kanala koje se kombinuju kako bi se efektivno do?lo do rasta pa?nje ciljne publike.

Entrepreneur (magazin za ambiciozne preduzetnike cijelog svijeta) nas u?i da marketing gre?ke mogu da ko?taju kompanije puno vremena i novca, a to su resursi kojih niko nema za bacanje. Sljede?e gre?ke treba izbje?i kako bi marketing strategija Va?e firme bila uspje?na i ispratila razvoj brenda va?ih proizvoda ili usluga.

1. Ne razlikujete personalizaciju od individualizacije

Svi pri?aju o personalizaciji marketing poruka ali firme jo? uvijek ne uspijevaju da stvore korisni?ko iskustvo koje ?e kupci ili klijenti pamtiti. Pitanje nije da li ste personalizovali svoje poruke – svi su one personalizovane u odre?enoj mjeri.

Va?nije pitanje je: da li uzimate u obzir individualne uvide va?ih kupaca kada kreirate marketing kampanju?

Nedavno istra?ivanje otkriva da samo 6% kompanija ?irom svijeta planiraju marketing aktivnosti u skladu sa pojedina?nim pogledom klijenata. Ako ne spadate u ovu usku grupu, va? marketing nije dovoljno ciljan.

2. Ne po?tujete 80/20 pravilo

Mora da ste culi za Pareto princip? On govori da 80% profita dolazi od 20% izvora. Ovaj princip se odnosi i na marketing! Bilo da su va? fokus dru?tvene mre?e, email marketing ili blog na websajtu, 80% va?eg truda treba biti usredsre?eno na kreiranje vrijednosti za va?u ciljnu publiku. Vrijednost mo?e bili u bilo kom obliku, bilo da je to recept za koktel sa va?im alkoholnim proizvodom, savjeti za trening i ishranu od va?eg pilates studija ili novosti iz biznis svijeta za va? konsalting biznis.

20% va?eg truda ostaje za promociju firme i njenih proizvoda ili usluga. Na ovaj na?in vasa publika je anga?ovanija i stvara se dugoro?ni nekomercijani odnos sa njom. Nema ni?ta gore nego kad neko uvijek cilja da dobije profit od vas, zar ne?

3. Ignori?ete marketing namijenjen zadr?avanju sada?njih kupaca/klijenata.

Marketing za zadr?avanje trenutnih kupaca/ klijenata treba biti ki?ma va?e marketing strategije. Za?to? Postoje dva razloga:

  • Lak?e je prodati nekome sa kim imate izgra?en odnos, ko zna da postojite.
  • Profitabilnije je prodavati postoje?im kupcima.

Niste ubije?eni? Pogledajte ovu statistiku:

  • Vjerovatnoc?a prodaje postojec?em kupcu je izme?u 60 i 70 procenata. Verovatnoc?a prodaje novom kupcu/klijentu je negdje u rasponu od 5 do 20 procenata.
  • Sticanje novog kupca/klijenta ko?ta ?est do sedam puta vi?e od onoga ?to c?ete tro?iti kako biste zadr?ali postojec?eg.

Kada neko postane va? klijent, nemojte zaustaviti marketing napore usmjerene ka tom klijentu. Do odanosti kupaca/klijenta je te?ko doc?i danas. Sve se svodi na kreiranje vrijednosti za njih kako bi ostali va?i odani kupci za ?ivot.

4. Ignori?ete nove kanale i platforme. ?

Najuspe?niji biznisi rade sve ?to mogu da iskoriste svaki marketin?ki kanal. Oni se ne dr?e samo tradicionalnih kanala i strategija. Prema studiji Harvard Business ?kole, maloprodvci koji su koristili vi?e marketing kanala bili su profitabilniji od onih koji su koristili samo jedan kanal.

Digitalni svijet se stalno razvija. Usvajanje relevantnih, novih marketing kanala je najva?nije za povezivanje sa va?om ciljnom publikom.

5. Koristite e-mail samo za promociju svoje firme i brenda?

Vrijeme kada se e-mail marketing koristio isklju?ivo u promotivne svrhe je pro?lo.

Dana?nji profesionalci znaju da e-mail marketing igra klju?nu ulogu u izgradnji odnosa zasnovanih na povjerenju kako bi se anga?ovali i zadr?ali kupce. Ako ?elite da vam marketing bude uspje?an, morate koristiti e-mail kao alat za anga?man va?ih klijenata, a ne samo za promociju.

Pro?itajte vi?e o povoljnostima e-mail marketinga.

6. Ne provodite dovoljno vremena kreiraju?i svoju marketing komunikaciju.

Ovo je jedna od najvec?ih gre?aka koju prodavci prave – ne obrac?aju dovoljno pa?nje na izradu poruke prije nego ?to je po?alju publici.

Pa?ljivo razmislite o tome ?ta ?elite da va? kupac ili potencijalni klijent vjeruje. Bez obzira da li pi?ete blog na va?em web sajtu, sastavljate mail, pi?ete status na Facebook stranici ili kreirate kopiju websajta, svaka rije? koju koristite trebala bi jasno i ubjedljivo prenijeti va?u poruku. ?Kada je rije? o marketingu, nije va?an samo kanal koji se koristi ve? i poruka koju va?a firma komunicira.

Za vise informacija o kreiranju efektivne marketing strategije ili reviziju postoje?e kontaktirajte nas.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线