8 prednosti upotrebe modernog Email Marketinga

Email Marketing Podgorica

8 prednosti upotrebe modernog Email Marketinga

Dok ostali oblici digitalnog marketinga nastavljaju da evoluiraju, pitanje koje se postavlja je: “Da li je email marketing jo? uvijek zna?ajan?”

Ukratko, da. Kreiranje jake email marketing strategije poma?e Va?oj kompaniji da dopre i pove?e se sa ciljnom publikom na veoma personalizovan na?in. Kao ?to su se i ostale platforme i mediji mijenjali, moderni email marketing omogu?ava Vam da doprete do kupaca lak?e nego ikada.

U nastavku teksta navodimo 8 prednosti upotrebe email marketinga i njegovih mogu?nosti:

  1. Ostajete u kontaktu sa svojom publikom

Email-ovi imaju mogu?nost da informi?u Va?e kupce koji mogu da provjere email kada to njima odgovara. To im daje utisak da mislite na njih. Oni koji su se ve? pretplatili na Va?u email listu su otvoreni za informacije i ponude koje im ?aljete tako da ?e vjerovatno cijeniti Va?e mailove (dokle god im donose vrijednost) i to ?e pove?ati engagement sa njima.

  1. Dopirete do kupaca u realnom vremenu

Prema istra?ivanjima, 54% svih email-ova se otvaraju na mobilnim ure?ajima. Ovo je veoma zna?ajno i treba uzeti u obzir prilikom planiranja marketing strategije. Sve vi?e kupaca koristi svoj mobilni ure?aj kako bi pristupili ne samo email-u ve? i drugim medijima i informacijama. Dobro dizajnirani emailovi dovode do ve?ih nivoa konverzije na mobilnim ure?ajima nego bilo koji drugi oblik digitalnog marketinga.

  1. Ljudi reaguju na email-ove

Email kao sredstvo komunikacije postoji ve? dugo vremena. Tokom godina, email je ubrzano postao jedan od glavnh metoda za komunikaciju. Svi smo navikli da na neki na?in reagujemo na email, bilo da je to da odgovorimo, proslijedimo, obri?emo, pretplatimo se… Ovo mo?ete da iskoristite kako bi kupce naveli da Vas nazovu, posjete Va? sajt itd.

  1. Rezultate email marketinga je lako mjeriti

Ve?ina alata za email marketing Vam omogu?avaju da pratite i mjerite ?ta se de?ava nakon ?to pokrenete email kampanju. Ovo Vam daje bolji uvid u uspje?nost Va?ih kampanja. Te informacije morate uzeti u obzir prilikom njihovog kreiranja i pronala?enja optimalnih vrijednosti koje zavise od Va?e industrije i ciljne publike. Me?utim, slanje previ?e email-ova mo?e dovesti do toga da veliki broj ljudi ukine pretplatu na Va?u mailing listu.

  1. Niski tro?kovi

Email marketing je oblik digitalnog marketinga koji obezbje?uje najbolji povrat na investiciju (ROI) i tro?ak po (potencijalnoj) konverziji je veoma nizak. Me?utim, zbog toga ?to aktivnosti poput pisanja, draftovanja, zakazivanja i slanja emailova, odr?avanje baze podataka i odgovaranje na pitanja zahtijevaju puno vremena, preporu?uje se unajmljivanje profesionalnih email marketara.

  1. Dozvoljava targetirano komuniciranje

Segmentiranje Va?e email liste na grupe kupaca koji imaju sli?ne preferencije ili se nalaze u istoj fazi kupovine proizvoda Vam omogu?ava da svakoj od ovih grupa prilagodite komunikaciju. Ovo dovodi do toga da mo?ete da “pogurate” kupce dalje kroz proces kupovine i ostvarite prihod koji bi u suprotnom potencijalno bio propu?ten.

  1. Izgradnja svijesti o kompaniji

Dru?tvene mre?e nisu jedini na?in izgradnje svijesti o Va?oj kompaniji digitalnim putem. To ?to se neko pretplatio na Va?u email listu zna?i da je ta osoba ve? pokazala interesovanje za Va?u kompaniju. Email marketing Vam omogu?ava da pove?ate taj nivo interesovanja.

  1. Ve?ina kupaca koristi email

Istra?ivanja pokazuju da u nekim industrijama preko 90% kupaca aktivno koristi email. Zahvaljuju?i tome, ne samo da mo?ete kupcima da ponudite proizvode, usluge, akcije, informacije itd. ve? oni mogu da ih proslijede ili podijele sa kime god oni ?ele. Dobra email strategija podrazumijeva da motivi?ete kupce da dijele Va?e ponude sa drugima ?to je vi?e mogu?e.

Email marketing je naro?ito bitan u B2B (business to business) industrijama gdje predstavlja glavni oblik komunikacije u preko 73% kompanija. Ako ?elite da iskoristite puni potencijal email marketinga u svojim marketing aktivnostima, kontaktirajte nas i mi ?emo se pobrinuti da ostvarite najbolji povrat na investiciju.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线