Facebook se mijenja: ?ta to zna?i za Va?u kompaniju?

Facebook oglasavanje

Facebook se mijenja: ?ta to zna?i za Va?u kompaniju?

Pro?le sedmice, Facebook je najavio da ?e uskoro promijeniti algoritam kako bi prioritizovao sadr?aj koji je “zna?ajan” za korisnike. Objave koje spadaju u ovu kategoriju su one koji posti?u ve?i engagement – ve?i broj lajkova, komentara i dijeljenja. Ovim potezom Facebook drasti?no smanjuje organski reach (broj ljudi koji su izlo?eni objavama stranica ukoliko ne plate Facebook-u za prikazivanje istih) i samim tim prisiljava stranice koje zele da ostanu relevantne da se promovi?u pla?anjem ili da kreiraju izuzetno kvalitetan sadrzaj koji bi se smatrao “zna?ajnim”.

Najavljenje promjene ?e najve?i problem predstavljati stranicama koje nemaju mnogo interakcija na svojim objavama, a pogotovo one koje uz to imaju ve?i broj pratilaca koji ne lajkuju, komentari?u i dijele objave stranice. Ovo ?e zahtijevati od kompanija ve?a ulaganja u promociju ili pobolj?anje kvaliteta sadr?aja, bilo kroz dodatno obu?avanje ljudi zadu?enih za vo?enje stranice u kompaniji ili anga?man profesionalnih agencija za Facebook marketing.

Ove promjene ?e najvi?e pogoditi biznise koji nemaju dovoljno vremena da se posvete kreiranju sadr?aja koji ?e Facebook smatrati “zna?ajnim“ i koji nisu spremni ve?a nov?ana sredstva da izdvajaju za Facebook promociju. Kontaktirajte nas i mi ?emo se pobrinuti da Va?a Facebook stranica bude uspje?na i u skladu sa novim promjenama, kako bi Vi mogli da se fokusirate na ono u ?emu ste najbolji – vo?enje Va?eg biznisa.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线