Optimizacija sajta za pretra?iva?e – SEO

Optimizacija sajta - SEO

Optimizacija sajta za pretra?iva?e – SEO

?ta je SEO?

SEO je disciplina marketinga koja se fokusira na pove?anu vidljivost organskih (nepla?enih) rezultata pretrage na pretra?iva?ima. SEO obuhvata i tehni?ke i kreativne elemente koji su potrebni za pobolj?anje pozicije na rezultatima pretrage, pove?anje broja posjetilaca i svijesti o kompaniji na Internetu. Postoje mnogi aspekti optimizacije sajta za pretra?iva?e, od rije?i koje se koriste na sajtu do na?ina na koji drugi sajtovi linkuju ka Va?em sajtu na webu. Za SEO je ponekad dovoljno da se samo pobrinete da je Va? sajt struktuiran na na?in koji pretra?iva?i razumiju.

Svrha SEO-a nije samo u tome da Va? sajt bude optimizovan za pretra?iva?e, nego i za posjetioce. Mnoge stvari su bitne za SEO – od pronala?enja klju?nih termina i fraza koji dovode do posjeta na Va?em sajtu, optimizovanja strukture sajta, do izgradnje linkova i marketiranja jedinstvene vrijednostu koju Va? sajt nudi.

Za?to je Va?em sajtu potreban SEO?

Najve?i dio prometa na Internetu dolazi od velikih pretra?iva?a – Google-a, Bing-a i Yahoo!-a. Iako dru?tveni mediji i ostali izvori prometa mogu dovesti do posjeta na Va?em sajtu, pretra?iva?i su glavni metod navigacije za ve?inu korisnika Interneta. Ovo va?i bilo da Va? sajt nudi sadr?aj, usluge, proizvode, informacije ili bilo ?ta drugo.

Pretra?iva?i su jedinstveni zbog toga ?to pru?aju targetiran promet – posjetioce koji tra?e ono ?to nudite. Ukoliko pretra?iva?i ne mogu da na?u Va? sajt, ili dodaju Va? sadr?aj njihovim bazama podataka, propu?tate veliki broj potencijalnih posjetilaca i korisnika Va?ih proizvoda ili usluga.

Za?to pretra?iva?i ne mogu da prikazuju Va? sajt u rezultatima bez SEO-a?

Pretra?iva?i su sofisticirani, ali im treba pomo?. Ve?i pretra?iva?i stalno tra?e na?ine da pobolj?aju svoju tehnologiju kako bi mogli bolje da pretra?uju web i dostave bolje rezultate svojim korisnicima. Me?utim, postoje ograni?enja u okviru kojih pretra?iva?i moraju da funkcioni?u. Dok pravilan SEO mo?e da Vam donese hiljade posjetilaca, lo?a optimizacija mo?e da zakopa Va? sajt duboko u rezultate pretrage gdje je mala vjerovatno?a da ?e biti posje?en.

Osim ?to omogu?uje pretra?iva?ima da prika?u sadr?aj, SEO tako?e poma?e pobolj?anju rangiranja Va?eg sajta i omogu?ava Va?em sadr?aju da se pojavi tamo gdje ?e ga korisnici lak?e na?i. Internet postaje sve kompetitivniji, i kompanije koje budu imale dobar SEO ?e imati znantu prednost u broju posjetilaca i kupaca.

Svijet SEO-a je kompleksan. Ukoliko niste spremni da odvojite dosta vremena i novca na obuku, kontaktirajte nas i na?i SEO eksperti ?e se pobrinuti da Va? sajt dobije pa?nju koju zaslu?uje.

 

Share this post


私人影视,私人影视高清在线