DIGITALNI MARKETING

?TA JE DIGITALNI MARKETING?

Digitalni marketing je oblast marketinga koja se prevashodno bavi kreiranjem online strategije u cilju brendiranja i pospje?ivanja vidljivosti digitalnog brenda/identiteta neke kompanije na Internetu.

S obzirom na to da 80% ljudi ima pristup Internet-u i da svoje vrijeme provodi za ra?unarima i smart telefonima, ?to u poslovne, ?to u privatne svrhe, i ne ?udi ?injenica da je ova oblast marketinga postala tra?enija i od klasi?nog marketinga.

Ako Vas nema na Internetu, kao da ne postojite!

Ova izjava se potkrepljuje ?injenicama da oko 90% korisnika Interneta starosti 16-24 godine svakodnevno posje?uje i koristi dru?tvene mre?e, dok ?ak 77% posje?uje onlajn prodavnice i kupuje proizvode posredstvom Interneta.

Ovaj vid marketinga podrazumijeva i promociju proizvoda ili usluge kori??enjem digitalnih komunikacionih kanala kako bi odre?ena poruka do?la do primarne publike.

Saznajte vi?e koje su to osnovne tehnike koje koristimo u digitalnom marketingu:

Digitalni Marketing - WEBFOX

Potrebna vam je kompletna usluga digitalnog marketinga za va? biznis?

私人影视,私人影视高清在线