MARKETING NA DRU?TVENIM MRE?AMA

WebFox pru?a full service uslugu na dru?tvenim mre?ama:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedin
 • Google+

Realizujemo cjelokupan nastup na dru?tvenim mre?ama, po?ev?i od planiranja, preko osmi?ljanja i produkcije kreativnog sadr?aja, ogla?avanja na dru?tvenim mre?ama, community i reputation managementa, do kona?nog mjerenja i analiziranja ostvarenih rezultata.

Ostvarite dvosmjernu komunikaciju na dru?tvenim mre?ama uz strate?ko i kontinuirano vo?enje Va?ih stranica.

Putem dru?tvenih mre?a pove?avate promet na web stranici, razvijate svijest o Va?em brendu i dugoro?no se povezujete sa korisnicima.

Na?a Digitalna Strategija

 • Pripremamo strategiju nastupa na dru?tvenim mre?ama.
 • Dizajniramo vizuale Va?ih stranica i profila na dru?tvenim mre?ama.
 • Objavljujemo ciljan i atraktivan sadr?aj na dnevnoj ili nedjeljnoj bazi.
 • Izra?ujemo mjese?ne izvje?taje kako bi pratili rezultate.
 • Pripremamo nove prijedloge i sadr?aj na osnovu generalne strategije.
 • Redovno komuniciramo sa Vama kako bi zajedno usmjeravali kampanje u smjeru ostvarivanja Va?ih ciljeva. Komunikacija uklju?uje fizi?ke sastanke, e-mail konverzaciju i telefonske konsultacije.

Jo? uvijek niste kreirali svoje business naloge na dru?tvenim mre?ama?

私人影视,私人影视高清在线