EMAIL MARKETING

Tra?ite na?in kako komunicirati s lojalnom publikom? Email marketing je usluga za vas.?

Pod Email marketing-om podrazumijevamo slanje profesionalnih newslettera pretplatnicima. Newsletterima komunicirate s kupcima koji za Vas znaju od ranije i ?ele od Vas primiti ponude i vijesti o Va?oj kompaniji.

Email marketing ve? godinama va?i za br. 1 prodajni alat, ?to dokazuju i pokazatelji povrata na ulo?ena sredstva u odnosu na druge kanale komunikacije. Obzirom da se obra?ate direktno ?lanovima liste, Email marketing je li?na stvar, i treba mu posvetiti punu pa?nju! Zbog ovoga, na? tim je dizajnirao proces u tri koraka koji garantuje rezultate!

  • Konsultacije – prilikom definisanja ciljnog tr?i?ta, uvo?enja kompletnog sistema za slanje mejlova, definisanja baze primalaca, razrada strategije daljeg razvoja i postavljanje ciljeva koji se ?ele posti?i sa kampanjom.
  • Dizajn Email marketing kampanja – dizajniramo razli?ite tipove kampanja u skladu sa definisanom strategijom u prvom koraku.
  • Upravljanje kampanjama i metrika – segmentacija lista, slanje i upravljanje kampanjama; analiza kampanje i izvje?tavanje o postignutim rezultatima.

Kako izgleda dobar newsletter?

?to se sadr?aja ti?e svakako se trebaju uklju?iti kvalitetne slike i linkovi i ne bi se trebalo pretjerivati s tekstom. Treba se obratiti pa?nja na vrijeme i u?estalost slanja jer nije dobro kada se newsletter ?alje pre?esto niti prerijetko. Template svakako treba biti responsive da ga kupci mogu lijepo vidjeti i na mobilnom ure?aju. Sadr?aj treba segmentirati te ga slati na odgovaraju?im jezicima i svakako testirati newsletter prije slanja. I kona?no, nakon slanja potrebno je provjeravati statistike kako bi zadr?ali pretplatnike i procenat otvaranja newslettera.

Nemate vremena za kreiranje kvalitetnog newslettera?

Ne brinite, imamo uslugu za Vas! WebFox u Va?e ime i prema Va?im zahjevima kreira newslettere unutar Mailchimp aplikacije za profesionalno kreiranje i slanje newslettera. Emailove ?aljemo samo va?im lojalnim kupcima koji su se prethodno registrovali za primanje marketin?kih sadr?aja od Vas.

Imate svoju Email bazu klijenata? Po?nite sa Email kampanjom odmah!

私人影视,私人影视高清在线