OPTIMIZACIJA SAJTA – SEO

?ta je SEO?

SEO (Search Engine Optimization) jeste proces dizajniranja, pisanja, kodiranja, programiranja i skriptovanja Va?eg sajta u cilju boljeg rangiranja na pretra?iva?ima. SEO ima zadatak da se kroz niz akcija obezbijedi da sajt lak?e dospije do strana Google-a i drugih pretra?iva?a za klju?ne rije?i koje smo definisali, a koje su u vezi sa sadr?ajem koji sajt nudi. To se jednim imenom zove – organska pretraga.

Za?to je SEO toliko va?an?

Ljudi koji ne?to tra?e na Internetu pretragu vr?e pomo?u pretra?iva?a. Izbacivanjem rezultata na pretra?iva?u skoro 99% ljudi pregleda samo prvu ili drugu stranu rezultata pretrage. To je razlog za?to postoji SEO. Cilj je da ?to boljom optimizacijom web sajta postignete visok rang na pretra?iva?ima (eng. search engine results page, SERP), po mogu?nosti da budete na prvoj strani Google-a za odre?en termin pretrage, a samim tim dobijate mnogo novih posjetilaca.

Google algoritam je sofisticiran i obuhvata mnogo parametara i nije ta?no poznato ?ta sve uzima u obzir kada donosi odluku o rangiranju pojedina?nih stranica na Internetu. Google nikada nije objavio kona?an spisak svih SEO faktora rangiranja, ali je zvani?no potvr?eno da postoji oko 200 signala na osnovu kojih se odre?uje rangiranje u rezultatima pretrage.

seo

Onpage SEO optimizacija sajta

Na?e usluge SEO optimizacije web sajta podrazumijevaju slede?e aktivnosti:

– definisanje klju?nih re?i
– optimizaciju meta tagova (title, description)
– sre?ivanje tagova u sadr?aju (alt, title, naslovi linkova)
– optimizaciju naslova i podnaslova (H1-H6)
– kreiranje datoteke robots.txt
– kreiranje, registracija i obnova sitemap.xml
– popravljanje unutra?nje strukture linkova
– analizu dupliranog sadr?aja
– kreiranje ?404” stranice i ?301” redirect po potrebi

Potrebna vam je SEO analiza va?eg sajta?

私人影视,私人影视高清在线