PLA?ENO ONLINE OGLA?AVANJE

Kako da se ogla?avate na Internetu?

Prije nego ?to zapo?nete sa strategijom ogla?avanja na dru?tvenim mre?ama, potrebno je napraviti dobru osnovu. Dobra osnova podrazumijeva da imate unikatan logotip i?korporativni identitet?kompanije, visoko kvalitetan?dizajn web sajta, kvalitetan i relevantan sadr?aj na sajtu prilago?en ciljnoj publici i pretra?iva?ima (SEO optimizacija) i vizuelno privla?an dizajn profila na dru?tvenim mre?ama.

Ukoliko ispunjavate sve navedene kriterijume, ni?ta Vas ne mo?e sprije?iti u ostvarivanju punog potencijala Va?eg poslovanja. Ipak budite svjesni da rezultati ne dolaze tek tako; potrebni su konstantan rad i posve?enost.

Vrste digitalnog ogla?avanja koje pru?amo:

  • Ogla?avanje na dru?tvenim mre?ama: Facebook/Instagram.
  • Google ogla?avanje: Search/Display network.

Facebook Ogla?avanje

Proces je jednostavan i sastoji se iz 3 koraka:

1. Kreiranje Facebook stranice – jedan od najjednostavnijih na?ina da ostvarite komunikaciju sa va?im potencijalnim klijentima. Za to ?e Vam pored detaljnih podataka o kompaniji biti neophodan unikatan dizajn logotipa i naslovne slike (eng. cover image).

2. Povezivanje sa ljudima – mo?ete kreirati nekoliko reklama sa ciljanjem zasnovanim na lokaciji, demografiji i interesovanjima.

3. Anga?ovanje publike – objavljivanje kvalitetnog sadr?aja, statusa i njihova promocija u cilju anga?ovanja klijenata i njihovih prijatelja.

Organska promocija putem Facebook-a bez reklamiranja te?ak je i duga?ak put koji postaje sve manje efektivan. Promocijom Va?ih postova posti?ete od 10 do 100 puta ve?u izlo?enost Va?e stranice.

Instagram Ogla?avanje

Postoje mnoge prednosti reklamiranja na Instagramu.

??Nizak CPC?(cost-per-click ili cijena za klik) – Instagram ogla?avanje je dosta povoljnije u?odnosu na ostale vidove online ogla?avanja.

??Visok engagement?– S obzirom na to da su postovi na Instagramu veoma dobrog izgleda, najvi?e zahvaljuju?i filterima koje Instagram nudi, Engagement je visok, a to zna?i da korisnici ?e??e komentari?u, dijele, pregledaju Instagram vizuale jer su u ve?ini slu?ajeva prijatnog i primamljivog izgleda.

??Sigurna izgradnja vizuelnog identiteta brenda?– Uz pomo? Instagram oglasa, stvori?ete emotivnu vezu sa ?eljenom ciljnom grupom, ?to ?e motivisati Va?e pratioce da vi?e posje?uju Va? profil i da se bolje pove?u sa brendom.

??Precizno targetiranje ciljne grupe?– Targetiranje na Instagramu je zasnovano na Facebook algoritmu, koji se pokazao kao veoma precizan i ta?an. S obzirom na to da je Engagement na Instagramu ve?i, uz Facebook algoritam Va? brend ?e sigurno doprijeti do svih onih kojima ?elite da predstavite Va? proizvod ili uslugu.

Google ogla?avanje - Search-Display network

Ukoliko tra?ite na?ine da dovedete jo? vi?e ljudi do svog sajta – razmislite o pokretanju ogla?avanja na 1. strani Google pretrage uz pomo? AdWords sistema. Ovo predstavlja trenutno najefikasniji na?in internet ogla?avanja putem tekstualnih oglasa, gdje se Va? oglas prikazuje na Google pretra?iva?u iznad ili pored organskih rezultata pretrage koju je neko izvr?io za odre?eni pojam. Google ogla?avanje poma?e Vam da se istaknete i oglasite najva?nije informacije: posebnu ponudu, najnoviji proizvod ili oblast u kojoj ste stru?ni i to ba? u trenutku kada potencijalni klijenti pretra?uju ono ?to Vi nudite.

AdWords Pla?eno Ogla?avanje

Velika prednost kada je Google ogla?avanje u pitanju je u tome ?to se pla?a po kliku (Pay Per Click), ?to bi zna?ilo da se oglas prikazuje besplatno a novac se tro?i onda kada neko klikne na njega. Ne postoji univerzalna cijena za klik – ona je razli?ita od djelatnosti do djelatnosti i zavisi od vi?e stvari, ali mo?emo re?i da najvi?e zavisi od toga kolika je konkurencija na pretra?iva?u za odre?enu klju?nu re?.

Cijene se formiraju po sistemu licitacije, i prakti?no svaki put kada Vi obavite neku pretragu, aktiviraju se licitacije me?u svim ponu?a?ima koji bi zapravo ?eljeli da se prika?u na tim pla?enim (istaknutim) pozicijama za odre?enu klju?nu re?. Tako?e, u najve?em broju slu?ajeva, postavlja se dnevni bud?et ili dnevni limit potro?nje i kada se on potro?i – oglas se gasi za taj dan. Ne postoji donja granica dnevnog bud?eta.

Prednosti Google ogla?avanja

Oglasi skre?u pa?nju na Va?e poslovanje – Pla?eni oglasi na Google-u ne isti?u se samo pozicijom koja je iznad organskih (nepla?enih) rezultata, ve? i time ?to u sebi imaju i razne dodatke, kao ?to je npr. dodatak za direktno pozivanje sa mobilnog telefona.
AdWords je mjerljiv – Ovaj sistem integrisan je sa Google analitikom, pa mo?ete lako da pratite uticaj kampanje i ta?no vidite ?ta dobijate za ulo?eni novac. U svakom momentu mo?ete vidjeti na ?ta se tro?i bud?et, u koje doba dana, za koje klju?ne rije?i i jo? mnogo drugih statisti?kih podataka.
Sve vrijeme imate kontrolu – Sami birajte dnevni bud?et i iznos koji pla?ate za svaki klik. Promijenite, pauzirajte ili zaustavite oglase u bilo kom trenutku. Ono ?to mo?emo navesti kao najve?u prednost ovakvog ogla?avanja je u tome ?to se mo?ete ogla?avati ta?no u momentu kada neko na Google-u tra?i ba? to ?to Vi imate da ponudite. Tako?e, mo?ete se ogla?avati na lokacijama na kojima ?elite i u doba dana koje ?elite.

Ogla?avanje na Google Display mre?i

Ovo je drugi va?an segment Google ogla?avanja, i mo?e biti mo?no oru?je ukoliko njime upravljate na pravi na?in. Google Display mre?a predstavlja milione partnerskih sajtova u svijetu koji imaju opciju prikazivanja Google display oglasa. Ti oglasi ?e se prikazivati na partnerskim sajtovima koji odgovaraju izabranim targetiranjima kao ?to su geografska lokacija, teme sajtova na kojima je tra?ena ciljna grupa, sajt po va?oj ?elji na kome se prikazuju Google baneri…

Na Google pretra?iva?u mogu?e je prikazivati samo tekstualne oglase, dok kod Display ogla?avanja imamo niz dodatnih opcija i razli?itih na?ina reklamiranja kao ?to je emitovanje banera i video oglasa. Tako?e, ciljanje i biranje publike na Display mre?i je jako raznovrsno i mo?e se vr?iti po jednom ili vi?e parametara.

Odaberite najbolju strategiju za internet ogla?avanje.

私人影视,私人影视高清在线