IZRADA SAJTOVA

KREIRAMO MOBILE-FRIENDLY WEB-SAJTOVE KOJI POMJERAJU GRANICE.

Upoznavanjem Vas i Va?eg biznisa, pravimo dizajn za Va? web sajt po Va?oj mjeri, koji ?e zahvaljuju?i spoju vizualnog u?itka i funkcionalnosti predstaviti djelatnost kojom se bavite na najbolji na?in.

Koristimo WordPress (ili skra?eno WP) koji je najpopularnija CMS platforma na svijetu u ovom trenutku. WordPress je jako brzo je do?ao do vi?e miliona korisnika jer omogu?ava brzu i laku izmjenu podataka na web sajtu bez programerskog predznanja i danas ovu platformu koristi vi?e od 30% svih web sajtova na Internetu!

webdevelopment

Za ?ta se naj?e??e koriste WordPress sajtovi?

Generalno se mogu koristiti za bilo koju namjenu, ali se tematski naj?e??e se koriste za:

  • Prezentacije ponude firmi
  • Prezentacije ponude hotela ili smje?taja
  • Turisti?ke portale
  • E-Commerce / internet prodavnice
  • Blog / Magazin / Vijesti
  • Nekretnine
  • Oglase

?ta Vam mi nudimo?

Od nas dobijate kompletno rje?enje za Va? novi WordPress web sajt, koje obuhvata:

– Instalacija WordPress CMS sistema
– Kupovina, pode?avanje i prilago?avanje teme – ovo je najzahtjevniji dio posla obzirom da tema po pravilu nikada nije savr?ena, pa je potrebno izmijeniti je i prilagoditi zahtjevima.
– Integracija plugin-ova – za WP postoji veliki broj dodataka (plugin-ova), me?utim malo njih su zaista dobri pa su odabir i pode?avanje veoma va?ni! Na osnovu na?eg iskustva odabra?emo i podesiti najbolje pluginove u skladu sa Va?im potrebama.
– Optimizacija WordPress sajta – svaki WordPress sajt se mora optimizovati za brzo u?itavanje, ali i za pretra?iva?e kako bi Vas posjetioci lak?e prona?li!
– Integracija internet prodavnice – pomo?u WordPressa se mogu napraviti vrlo dobre Internet prodavnice!

?elite savr?eno dizajniran mobile-friendly web sajt?

私人影视,私人影视高清在线